Poñemos á vosa disposición a posibilidade de incluír achegas de textos e fotografías a esta páxina web 

 
Indique o que desexas facer

Corrección de datos
Incorporación de novos datos
Envío dunha fotografía


Corrección de datos
Texto a modificar:
Sección na que se inclúe:
Novo texto:
Nome e Apelidos:
Enderezo Electrónico:
Teléfono:

Incorporacion de novos datos
Texto a incluír:
Sección na que se inclúe:
Nome e Apelidos:
Enderezo Electrónico:
Teléfono:

Fotografía

Fotografía a incluír:


* Só formatos .JPG ou .Gif
Sección na que se inclúe:
Nome e Apelidos:
Enderezo Electrónico:
Teléfono:

Nota: Todos os campos mostrados abaixo son obligatorios

Dacordo co disposto na Lei 15/9 de Protección de datos de carácter persoal (LOPD),  a prestación deste formulario supón a aceptación expresa para que os seus datos sexan incorporados a un ficheiro automatizado do cal é responsable o Concello de Cuntis, coa finalidade de responder a súa solicitude. Así mesmo, o Departamento de Cultura do Concello de Cuntis resérvase o dereito da publicación de calquera material. Enténdese por isto textos e fotografías dixitais. O Departamento de Cultura tamén descartará todo o material cuxa redacción teña que ser reeditada ou ben procesada por algún corrector ortográfico.

Só se admitirán fotografías cuxo contido non sexa ofensivo ou incumpra algunha das leis de carácter intelectual, artístico ou ben violen a privacidade de terceiros.

 

 

 
Aviso legal || O Concello || Contactar
Todos os dereitos reservados 2008 ©